ZURAIDA BINTI OTHMAN

Tuesday, 10 August 2010

APA ITU MORFOLOGI?

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur,
bentuk dan penggolong kata.

Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau
lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna.

Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk
tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan
dan penggandaan.

Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan
berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan
anggota lain dalam golongan yang sama.

No comments:

Post a Comment